RODO

Klauzula informacyjna zgodna z RODO – WAKO TOOLS Waszczuk Sp.J

Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WAKO TOOLS Waszczuk Sp. J z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej przy ul. Grodzkiej 21, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu celach marketingu sprzedawanych produktów lub usług oraz realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 3. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 4. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Powyższa klauzula ma charakter informacyjny, w związku z tym nie ma konieczności kontaktu ww. zakresie, ponieważ WAKO TOOLS Waszczuk Sp.J nie wymaga składania żadnych oświadczeń w związku ze zmianą przepisów. Wystarczy zapoznać się z powyższymi informacjami.