Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty Unijne
Tytuł projektu:

„Wdrożenie 2 innowacyjnych produktów dla branży lotniczej i motoryzacyjnej poprzez zastosowanie innowacji procesowej przez WAKO TOOLS Waszczuk Sp.J.”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
(RPO WM 2014-2020)
Działanie 3.3 „Innowacje w MŚP ”
w ramach III Osi priorytetowej:
„Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości„

Nr umowy: RPMA.03.03.00-14-8806/17

Krótki opis projektu:
Projekt dotyczy rozwoju firmy Wako Tools poprzez wdrożenie innowacji produktowej w skali kraju oraz procesowej w skali województwa mazowieckiego. Firma posiadając duże doświadczenie w branży narzędziowej poprzez przeprowadzone prace B+R uzyskała wyniki, które pozwolą jej zrealizować cel, jakim jest zdobycie przewagi na rynku konkurencyjnym. Wyniki prac B+R to opracowanie nowych założeń związanych z geometrią, materiałem i powłoką dla specjalistycznych narzędzi dla branży motoryzacyjnej – wiertła do karoserii samochodowej oraz dla branży lotniczej – przeciągacza samolotowego. Innowacja procesowa wdroży nowe podejście w firmie Wnioskodawcy do procesu produkcyjnego oraz umożliwi wprowadzenie znacząco ulepszonych produktów na rynek.
Wydłużenie cyklu życia narzędzia oraz nowe funkcjonalności zostaną osiągnięte poprzez realizację inwestycji skupiającej się na doposażeniu parku maszynowego w następujące elementy: szlifierkę CNC wraz z oprogramowaniem, sprężarka śrubowa, filtr odciągu mgły olejowej, filtr cząstek stałych w oleju, laser do znakowania oraz platformę B2B do kontaktów z klientami, która ułatwi wprowadzenie nowych produktów na rynek.

Cele i efekty projektu:
Celem projektu jest wprowadzenie innowacji procesowej w firmie WAKO TOOLS, za pomocą której nastąpi wdrożenie dwóch znacząco ulepszonych i innowacyjnych w skali kraju produktów w postaci:
przeciągacza lotniczego i wiertła do karoserii, będących wynikiem prac B+R. Niniejsza inwestycja wprowadzi zasadnicza zmianę procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie poprzez pełną automatyzację procesów niezbędnych do wykonania znacząco ulepszonych narzędzi. Zakup
obrabiarki – szlifierki CNC stanowić będzie milowy krok w kierunku rozwoju przedsiębiorstwa Wako Tools, który pozwoli pominąć szereg dotychczasowych procesów produkcyjnych w firmie. Ponadto na etapie wdrożenia Wnioskodawca będzie prowadził współpracę z Instytutem Mechaniki Precyzyjnej, która będzie polegać na wspólnej optymalizacji pracy maszyny, aby zachować parametry jakościowe znacząco ulepszonych produktów w postaci przeciągacza lotniczego i wiertła do karoserii. Inwestycja wpłynie na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez możliwość zaoferowania znacząco ulepszonych narzędzi. Realizacja inwestycji stworzy możliwość wdrożenia do produkcji innowacyjnych wyrobów, zwiększenie możliwości produkcyjnych oraz umożliwienie wprowadzania dalszych ulepszeń do oferty przedsiębiorstwa.
Realizacja projektu uczyni ofertę Wnioskodawcy bardziej korzystną i atrakcyjną. Dzięki zakupowi nowoczesnej szlifierki poprawią się możliwości techniczne Wako w obrębie realizacji nietypowych geometrii czy kształtów narzędzi, nawiązywanie nowych kontaktów handlowych oraz wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstwa umożliwiając jego dalszy rozwój w zakresie poszerzania oferty produktowej.

Wartość projektu ogółem: 2 426 175,00
Wartość wydatków kwalifikowanych: 1 972 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 788 800,00 zł